• SPK Grocery Cheney
  • 412 North Main Street, Cheney, KS 67025